Pilegrimssenter Trondheim planlegger et samarbeidsprosjekt på tvers av kommuner og organisasjoner i Trøndelag kalt: Tørrskodd til Nidaros. Prosjektet skal samkjøre oppgraderingen av merking, skjøtsel og infrastruktur for de siste 3-5 dagsetappene til Trondheim langs pilegrimsledene. Dette for å sikre leder med tilnærmet samme kvalitetsstandard. Prosjektet skal utforme en langsiktig tiltaksplan som skal systematisere søknadsprosessene for spillemidler i de aktuelle kommunene.

Tørrskodd til Trondheim | Kartlegging av problemområdene langs pilegrimsledene.
Oversiktskart

Bakgrunn

Pilegrimsledene i Trøndelag er mer utsatt for ustabilt vært i vandringssesongen enn resten av ledene i Norge. Dette medfører større slitasje på ledene, og større utfordringer for vandrere. Ledene blir lett gjørmet og glatte, og leder som går over myr blir i enkelte områder utilgjengelige. Noen velger alternative ruter som påfører ytterligere slitasje på ikke tilrettelagt sti og fare for at vandrere mister retningen til merket led. Når det i tillegg er bratt og ulendt i enkelte områder blir de siste dagsetappene til Pilegrimsmålet i Trondheim for enkelte en lite positiv avslutning på vandringen. Forprosjektet har som mål å opparbeide et nettverk med kommuner, pilegrimssentre og frivillige organisasjoner i Trøndelag som kan bidra inn i et hovedprosjekt. Hovedprosjektet er tenkt å vare i 3 år.

Effektmål

 1. Opparbeide et nettverk med kommuner, pilegrimssentrene og frivillige organisasjonen som skal drifte arbeidet i hovedprosjektet
 2. Avklare forventinger for de ulike partnere i prosjektet
 3. Etablere en stiplan i samarbeid med fylkeskommunen som legger føringer for systematiske spillemiddelsøknader for de kommende 3 år.
 4. Avklare ansvarsfordeling

Resultatmål

 1. Har etablert et nettverk med representanter fra alle kommuner, alle pilegrimssenter og frivillige organisasjoner som skal bidra i prosjektet
 2. Alle parter har signert en intensjonsavtale og utviklet en felles prosjektbeskrivelse
 3. En felles stiplan er utviklet for hovedprosjektet

Måleindikatorer

 1. Nytt nettverk etablert
 2. Klare retningslinjer om systematisering av spillemiddelsøknader til Fylkeskommunen
 3. Stiplan og samarbeidsavtale signeres av alle parter

Aktiviteter

 1. Arbeidsmøter og nettverkssamlinger hvor alle partnere er inviterte
 2. Arbeidsmøter/befaringer for individuelle pilegrimsleder

Kartlegging av potensielle frivillige organisasjoner som kan inkluderes.

Målgrupper

Kommunene langs pilegrimsledene i Trøndelag Pilegrimssentrene på Stiklestad, Trondheim, Dovrefjell og Smøla og Frivillige organisasjoner med interesse for pilegrimsvandring i Trøndelag.

Forankring

Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Langtidsplan for pilegrimssatsningen 2019-2037.

Prosjektorganisering Prosjektet ledes av Pilegrimssenter Trondheim (PST) ved Nidaros Pilegrimsgård. PST i samarbeid med de andre regionale pilegrimssentrene organiserer nettverksmøter med de aktuelle kommunene. kommunene og pilegrimssentrene finner i samarbeid tak i frivillige organisasjoner som er villige til å ta på seg det fysiske arbeidet. Pilegrimsenter Trondheim som prosjektleder vil være gunstig med sin sentrale beliggenhet, godt opparbeidet kontaktnettverk på alle 4 pilegrimsleder i Trøndelag.

Samarbeidspartnere Pilegrimssenter Smøla, Pilegrimssenter Stiklestad og Pilegrimssenter Dovrefjell.