Nidarneset er området rundt Nidarosdomen, ei halvøy som er avgrenset med Nidelva i sør og øst, Prinsensgate i vest og Bispegata i nord.

Marinen er området som ligger ned mot Nidelva og er i dag et viktig grøntareal og rekreasjonsområde i Trondheim sentrum. På området der dagens bygninger står var det opprinnelig et forsvarsverk av bastioner og pallisader langs elva. Forsvarsverkene rundt Trondheim var opprinnelig bygd for angrep fra øst. Britenes angrep på København i 1801 og 1807 viste potensialet til fiendtlige marinefartøyer. På bakgrunn av dette fikk sjøforsvaret og kystfortene en større plass. Som ledd i endringen ble det etablert en opplagsplass for flotiljen og et verft for bygging og vedlikehold av fartøyer på Marinen i Trondheim.

Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Men store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning. I dag gjenstår kun seks bygninger. På området finnes for øvrig rester etter eldre festningsanlegg og en kai.

Dagens gjenværende bygninger er i hovedsak rester etter et større marineetablissement.

Historikk årstall

1808: Området brukt til stasjonering og vedlikehold av kanonsjalupper.

1816: Etter at unionen med Sverige var et faktum ble festningsverket ved elven nedlagt.

1820–29: Magasinbygningen oppført i 1826. I 1827 ble det bygget et sammenhengende bindingsverksskur med plass til 12 kanonsjalupper. Sprøytehuset bygget i 1829.

1830–39: Oppført smie og kanonkai i 1838. Året etter ble det bygget ett skur for fire kanonjoller, ett skur for 10 kanonsjalupper og brønn.

1840–49: I 1840 bygget man et plankekokehus, to skur for seks kanonsjalupper hver, veier og kullbod. I 1845 et vakthus og bekkokeri.

1850–59: Satt opp to skur til materialer og skonnerter i 1852 og etablert et større kaianlegg utenfor flotiljeskurrene.

1880–89: Dagens uniformsutsalg ble oppført. Bygningen ble i en periode benyttet til kontor for distriktsingeniøren. Det tidligere kontoret ble i 1886 bygget om til husvære for verftsjefen.

1890–99: Marineetablissementet ble i 1894 lagt ned. Eiendommen overtatt av hæren i desember. Verftssjeffboligen ble bolig for distriktsingeniøren. Magasinbygningen ble i 1899 tatt i bruk som lager for sanitetsmateriell.

1927: Sprøytebygningen flyttet og ombygget til dagens hønsehus.

1930: Oppført et tilbygg til distriksingeniørboligen.1808: Området brukt til stasjonering og vedlikehold av kanonsjalupper.

1940–45: Offisersforlegningen bygget på restene av Prins Carl bastion. Flere bygninger ødelagt av brann i 1942.Etter andre verdenskrig ble vakthuset endret til garasje.

1954: Forsvaret avga 80 m2 av eiendommen til tomt for den nye bispeboligen.

1960–98: Siste gjenværende skur for kanonsjalupper revet i 1960-årene. Området Marinen brukes i dag som rekreasjonsområde for byen befolkning

2005: Solgt til Statsbygg.

2008: Noen bygninger blir til tatt i bruk av Nidaros Pilegrimsgård